پالس در حال به روز رسانی لطفا شکیبا باشید...

هفـت سیـن

بستـر یکپـارچه و جـامع

ارائـه خدمـات آمـوزشی

caption_frame

هفت سین

بستر یکپارچه و جامع

ارائه خدمات آموزشی

سرو

سامانه مدیریت هوشمند

سالـن های مطـالعه

سروش

سامانه برگزاری کلاس هی مجازی

سراج

سامانه خرید،ثبت نام

خرید خدمات و محصولات آموزشی

سورنا

سامانه برگزاری آزمون های مجازی

سحاب

سرویس های خدمات

آموزشی و مشاوره تحصیلی

ساعد

سامانه دفتر برنامه ریزی

و مشاوره تحصیلی مجازی

سپهر

سامانه هوشمند مدیریت

مدارس و آموزشگاه ها